แก้เสียงสะท้อนห้องประชุม Pongrungroj Technologies Ltd.

Pongrungroj Technologies Ltd.

บริษัทแพลนเน็ทกรีนแก้ปัญหาเสียงสะท้อนห้องประชุมทั้ง 3 ห้องของบริษัทพงษ์รุ่งโรจน์เทคโนโลยี่ เนื่องจากผนังมีการสะท้อนของเสียงมากจากตัววัสดุเดิมคือผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ เราเพิ่มวัสดุซับเสียงบริเวณผนังและกำแพง โดยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ฝ้าเพดานเพื่อคงงานตบแต่งเดิมให้มากที่สุด ภ่ายหลังการแก้ไข ค่าการก้องสะท้อนของเสียงลดลงจนอยู่ในระดับน่าพอใจ