แก้เสียงสะท้อนหอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ

หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ

หอประชุมมีขนาดใหญ่เกินกว่า 5,000 ลบ.ม มีปัญหาเสียงก้องสะท้อนมากเกินกว่าค่ามาตรฐานมาก ไม่สามารถใช้ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าประชุมฟังและพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง เนื่องจากพื้นกระเบื้องแข็งและฝ้าเดานที่ซับเสียงได้ไม่เพียงพอ แก้ไขโดยการเพิ่มความสามารถในการซับเสียงของห้องให้เพิ่มมากขึ้น การติดตั้งวัสดุซับเสียง เพื่อแก้เสียงสะท้อน ลดเสียงก้อง ทำให้การประชุมราบรื่นขึ้น