หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
บริษัทแพลนเน็ทกรีนได้รับเลือกแก้ไขปัญหาเสียงสะท้อนหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี แต่เดิมหอประชุมมีการติดตั้งวัสดุซับเสียงผิดประเภทและอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมะสม เสียงสะท้อนภายในห้องค่อนข้างมาก การประชุมไม่ราบรื่น หอประชุมมีค่าการซับเสียงรวมทุกองค์ประกอบน้อย แม้ว่าจะมีการปูพรมเต็มพื้นที่แล้วก็ตาม เราเพิ่มวัสดุซับเสียงบริเวณผนังเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ฝ้าเพดาน เพื่อคงงานตบแต่งเดิมให้มากที่สุด ภายหลังการแก้ไข ค่าการก้องสะท้อนของเสียงลดลงจนอยู่ในระดับน่าพอใจ